Algemene voorwaarden

Algemeen

[1.1] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door “Ruiterbewust” worden aangegaan.
[1.2] Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van bepaalde tijd is zoals in een traject/behandelplan.
[1.3] Betreding van het terrein in gebruik door “Ruiterbewust”, en gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten, deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.
[1.4] Tijdens het volgen van trainingen op het paard bij Ruiterbewust is een veiligheidscap verplicht. Anders behoudt Ruiterbewust het recht om de les te laten vervallen.

 

Tarieven

[2.1] “Ruiterbewust” hanteert tarieven die afhankelijk zijn van de diensten die de opdrachtgever van “Ruiterbewust” wenst te betrekken. Indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst welke bij aanvang de door “Ruiterbewust” te leveren dienst is ondertekend en overhandigd.
[2.2] Aan de tarieven op de website kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tarieven op de website zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd.
[2.3] “Ruiterbewust” heeft het recht om de tarieven te verhogen en de website aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn van een maand. Voor de opzegging geldt een periode van een maand beginnende op de eerste van de nieuwe maand. Het tarief geldt dan tot en met de maand na de opzegging.
Opzegging dient schriftelijk dan wel via de mail te geschieden.
[2.4] Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend

 

 

Betaling

 

[3.1] Zowel particuliere als zakelijke klanten verzoeken wij vriendelijk om onze consulten direct per IDEAL te voldoen. Indien u zelf niet bij het consult aanwezig kunt zijn, is het praktisch om vooraf een IDEAL betaling te doen.  Indien de factuur niet tijdig (binnen 7 dagen) wordt voldaan, verhogen wij naast administratiekosten ook herinneringskosten in rekening en worden vervolgafspraken uitgesteld. Bij uitblijvende betaling is Ruiterbewust  genoodzaakt om de openstaande factuur uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Tevens zullen wij uw paard(en) in de toekomst niet meer in behandeling nemen.
[3.2] U kunt uw afspraak annuleren tot 48 uur voorafgaand aan het consult. Indien de afzegging binnen 48 uur van het afgesproken consult valt, bent u het bedrag van de afspraak verschuldigd.  Deze regel is alleen van toepassing op de trainingsbegeleiding, advies en behandelconsulten. Wanneer er sprake is van een traject/behandelplan dan vervalt er één consult van deze overeenkomst.
[3.3] Wanneer een consult voorafgaand wordt betaald per iDeal en tijdig wordt geannuleerd dan dient de deelnemer contact op te nemen via administratie@ruiterbewust.nl om het betaalde bedrag terug te vragen. Het bedrag wordt dan binnen 4 weken terug betaald met aftrek van de administratie kosten.
[3.4] Indien de deelnemer achterloopt met betalingen, dan houdt Ruiterbewust het recht voor om verplichtingen op te schorten, totdat de betreffende termijn(en) betaald zijn.
[3.5] Wanneer er sprake is van een lopend traject kan worden gekozen voor een eenmalige betaling of een betaling in termijnen. Voor de betaling in termijnen wordt verzocht om het machtigingsformulier te ondertekenen en daarmee gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het desbetreffende trajecten de looptijd daarvan.

 

Verzuim

4.1] De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op in de factuur vermelde vervaldag of het verstrijken van de betalingstermijn van 7 dagen.
[4.2] Over de niet tijdig verrichte betaling is de opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven genoemde vervaldag tot aan de datum van het algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke “Ruiterbewust” heeft.
[4.3] Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buiten-gerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,00.
[4.4] Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft “Ruiterbewust” het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op de schorten.
[4.5] “Ruiterbewust” heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

 

Aansprakelijkheid Ruiterbewust

 

[5.1] “Ruiterbewust” is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op door haar in gebruik genomen terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door “Ruiterbewust” aangeboden producten/diensten.
[5.2] “Ruiterbewust” is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
[5.3] “Ruiterbewust” is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van “Ruiterbewust”.
[5.4] “Ruiterbewust” is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens “Ruiterbewust”, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.
[5.5] De aansprakelijkheid van “Ruiterbewust” voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor “Ruiterbewust” zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid opdrachtgever en verzekering

[6.1] De opdrachtgever is jegens “Ruiterbewust” aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.
[6.2] De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van “Ruiterbewust” verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van “Ruiterbewust” verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

 

Het volgen van (online) trainingen, coaching, cursussen en workshops.

 

[7.1] Opdrachtgever neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.
[7.2] De opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.


Annulering door Ruiterbewust
[7.3] Ruiterbewust kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training of workshop annuleren of cursusgroepen samenvoegen tot uiterlijk 1 week voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
Binnen 1 week voor aanvang kan Ruiterbewust nog een cursus, training of workshop annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere trainer(s) c.q. cursusleider(s) of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

 

Annulering door cursist
[7.4] Tot 2 weken na inschrijfdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Na deze 2 weken zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals hieronder vermeld, van kracht. De cursist is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is wel het inschrijfgeld – zijnde 30% van het factuurbedrag – verschuldigd en wordt het door de cursist al betaalde bedrag, na inhouding van het inschrijfgeld door Ruiterbewust, terugbetaald. Enkel de Directie van Ruiterbewust is bevoegd de afweging en beslissing hierover te maken. Derde(n) kunnen later geen beroep doen op de door de Directie in een bepaald geval genomen beslissing.
Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum is altijd de volledige cursusprijs verschuldigd.
Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training of workshop. De mogelijkheid van vervanging kan door Ruiterbewust worden uitgesloten.
In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal Ruiterbewust het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door Ruiterbewust gemaakte kosten.
Een cursist ontvangt na het bijwonen van álle dagen van een cursus een certificaat van deelname. Indien een cursist één of meerdere dagen afwezig is bestaat er, enkel als er plaats is in een andere groep vóór het afronden van de cursus, de mogelijkheid de dag/dagen in te halen. Indien er geen plaats is in een andere groep behoudt Ruiterbewust zicht het recht voor om geen inhaaldag aan te bieden.
Helaas kunnen wij op bovenstaande géén uitzonderingen maken. We hopen hierbij op uw medewerking. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig. Indien u uw paard meeneemt verzoeken wij u vriendelijk ervoor te zorgen dat het paard tijdig geënt is.
Deelname aan de cursus geschiedt geheel op eigen risico.


Behandeling/Consult

 

[8.1] Een consult/behandeling aangeboden door Ruiterbewust is geen vervanging van Veterinaire zorg, enkel een aanvulling op de totale verzorging van uw dier. Ruiterbewust is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een behandeling/consult.

Activiteiten

 

[9.1] Deelnemen aan activiteiten gebeurt volledig op eigen risico. “Ruiterbewust” is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van het materiaal of overige faciliteiten van “Ruiterbewust”.

Geldigheid


[10.1] De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
[10.2] Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig is het te laat. dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Auteursrecht en eigendomsrechten met betrekking tot trainingsmaterialen.


[11.1] Het auteurs- en eigendomsrecht van het trainingsmateriaal berust bij “Ruiterbewust”.

[11.2] Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Ruiterbewust”. 

[11.3] Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. 

[11.4} Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf. 

[11.5] Foto- en filmmateriaal en referenties kunnen worden gebruikt voor educatie en publiciteitsdoeleinden op de website, social media en in brochuremateriaal van “Ruiterbewust”. 

Rechtskeuze en forum


[12.1] De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
[12.2] De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Definities

[13.1] Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld.
[13.2] Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt tevens klant en afnemer bedoeld
error: Auteursrecht